Санхүүгийн тайлангийн аудитад СТАУС программыг хэрхэн ашиглаж байгааг танилцуулав.


ҮАГ-ийн Стратеги удирдлагын газрын захирал, Тэргүүлэх аудитор Б.Бундхорол, мэдээллийн технологи харицсан шинжээч Г.Алтаншагай, Санхүүгийн аудитын газрын захирал, Тэргүүлэх аудитор Ц.Наранчимэг, аудитор Д.Цэгмиддорж нар 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр Төв аймгийн санхүүгийн тайлангийн аудитын СТАУС программын ашиглалттай танилцаж, санал бодлоо солилцов.

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2014 оноос эхлэн СТАУС-1, СТАУС-2 хувилбараар санхүүгийн тайлангийн аудитыг гүйцэтгэж байна. Энэ хугацаанд аудитор Ж.Бямбацогтын боловсруулсан excel-ийн загварыг СТАУС программтай холбож санхүүгийн тайлангийн аудитын гүйцэтгэлийн үе шатны ажилд ашиглаж байгааг, мөн СТАУС программд сайжруулалт хийх шаардлагатай талаар танилцууллаа.

Стратеги удирдлагын газрын захирал, Тэргүүлэх аудитор Б.Бундхорол, Санхүүгийн аудитын газрын захирал, Тэргүүлэх аудитор Ц.Наранчимэг нар нь аудитор Ж.Бямбацогтын санхүүгийн тайлангийн уялдаа, тулгалт, түүвэрлэлтийг хийх программын загварыг excel дээр боловсруулсан байгааг сайшаан, уг загвар файлыг СТАУС-т өргөтгөл сайжруулалт хийлгэх боломжийг судлахаар боллоо.