ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧ НАРТ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.


Аймгийн БСУГ-аас 2020 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр зохион байгуулсан аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн өмчийн бус бүх цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын сургалт, семинарт оролцон, “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг ахлах аудитор Л.Жаргалсайхан хийлээ.

            Мөн гэрээт аудитын компаниас 2017, 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийсэн тухай мэдээлэл болон ҮАГ-аас ирүүлсэн Төрийн аудитын байгууллагаас 2019-2020 онд санхүүгийн тайлангийн аудит хийх ерөнхий чиглэлийн талаар мэдээлэл хийж танилцууллаа.