ЕБС-ИЙН ЗАХИРЛУУДАД САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ТАЛААР ТАНИЛЦУУЛГА ХИЙЛЭЭ.


Төв аймгийн боловсролын салбарын удирдах ажилтны үр дүнгийн гэрээг дүгнэх, удирдах ажилтны мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, давтан сургах чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт семинарын хөтөлбөрт тусган, 2020.01.09-ны өдөр Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ахлах аудитор Ц.Саранчимэг танилцуулга хийлээ.

            Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын үр дүн, анхаарах асуудал, 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын явцад хэрэгжүүлэх ерөнхий чиглэл, зөвлөмж, судалгааг гаргаж ирүүлэх талаар  болон байгууллагын удирдлага, санхүүгийн ажилтны анхаарах асуудлын талаар танилцуулж харилцан ярилцлаа.