ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЛАА.


Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газраас сум, байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн тайланд аудит хийх гэрээт 2 ажилтны ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын жагсаалтын хамт  ДУС болон Төв аймгийн зар мэдээлэл цахим сүлжээнд зарыг 2020 оны 1 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс 7 хоногийн хугацаатай байршуулсан байна.

            Энэхүү зар мэдээллийн дагуу 5 иргэн ажлын байранд орох өргөдөл хүсэлт гаргасныг 2020 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрийн удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн 2 иргэнийг сонгон гэрээт ажилтнаар ажиллуулахаар шийдвэрлэсэн байна.