АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНГ ӨРГӨН БАРИЛАА.