САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ


Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан дагуу нийт 370 санхүүгийн тайланд аудит хийхээс МУЕА-ын тушаалаар 10 байгууллагад итгэл үзүүлж, 168 санхүүгийн тайланг түүвэрт хамруулан, 190 байгууллагын санхүүгийн тайланд санал дүгнэлт гаргаж санхүүгийн тайлангийн аудитыг хуулийн хугацаанд бүрэн гүйцэтгэлээ.    Санал дүгнэлт гаргасан 171 санхүүгийн тайланд Зөрчилгүй, 17 санхүүгийн тайланд Хязгаарлалттай, 1 Санхүүгийн тайланд Сөрөг, 1 санхүүгийн тайланд санал дүгнэлт өгөхөөс татгалзсан дүгнэлт өгөгдлөө.  Орон нутгийн өмчит 2 газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл цуцлагдсан тул аудит хамрагдаагүй байна.