ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙЖ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.


Аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитыг  хуулийн хугацаанд дуусгаж, тайланг ҮАГ-т болон аймгийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, холбогдох албан тушаалтанд цаасаар болон файлаар хүргүүллээ.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяа байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар нийт 25,150.6 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил илрүүлснээс 10,748.3 сая төгрөгийн алдааг залруулж, 61.9 сая төгрөгийн зөрчилд 62 төлбөрийн акт тогтоож, 10,766.3 сая төгрөгийн зөрчилд 82 албан шаардлага, 86.2 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил гаргасан 14 албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулах санал хүргүүлж, 58.7 сая төгрөгийн 2 зөрчлийг шалгуулахаар хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлж, 3,429.2 сая төгрөгийн  алдаа, зөрчилд 449 зөвлөмж өгөгдлөө.