ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН МЭДЭЭЛЭЛ


Гүйцэтгэлийн аудитын газрын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу “Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”  сэдэвт аудитыг  дэд хөтөлбөр боловсруулан гүйцэтгэж байна. Аудит гүйцэтгэлийн үе шатны ажил хийгдэж, аудитаар олж авсан нотлох зүйлсийг үнэлж, дүн шинжилгээ хийн, холбогдох асуудлын хүрээнд аудитын тайланг эцэслэх ажил хийгдэж байна.

            Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Орон нутгийн төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг” сэдэвт аудитыг хугацаанаас өмнө гүйцэтгэн тайлагналын шатандаа буюу аудитын дүн, дүгнэлтийн төслийг боловсруулах ажил хийгдэж байна.

            Нийцлийн аудитын газрын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”  сэдэвт аудитын гүйцэтгэлийн үе шатны ажил хийгдэж байна. Мөн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны хөрөнгийн зарцуулалт сэдэвт аудитын бэлтгэл ажлын хүрээнд санхүүгийн тайлангийн аудитаар дэд төлөвлөгөө боловсруулан, ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалтын ажилд 4 горим сорил хэрэгжүүлж санхүүгийн тайлангийн СТАУС программд бүрэн оруулж, аудитаар илэрсэн зөрчлийн нэгтгэлийг байгууллагад танилцуулж, албажууллаа.