ТЖАХ-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Төрийн албаны тухай хуулийн 54, 55 дугаар зүйл заалт, Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 37, 38 дугаар тогтоол, МУЕА-ын 2020.02.18-ний өдрийн “Журам батлах тухай” А/20 тоот тушаалыг үндэслэн Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 5 гүйцэтгэлийн зорилтын хүрээнд 58 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээр боловсруулан баталгаажуулсан ба Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 9 албан хаагчтай хийж, баталгаажуулан хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.  

            Төрийн жинхэнэ албан хаагчдаас 2020 оны нэгдүгээр улирлын байдлаарх гүйцэтгэлийн тайлан, биелэлтийг гаргуулан, байгууллагын буюу тэргүүлэх аудиторын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, тайланг нэгтгэн гаргаж, ҮАГ-т албан тоотоор 2020.04.10-ний өдөр хүргүүлээд байна.