“ТӨРӨӨС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЭДЭВТ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.


“ТӨРӨӨС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЭДЭВТ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Монгол улсын Ерөнхий аудиторын тушаалаар батлагдсан Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны аудитын болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу аймгийн ИТХ-ын захиалгаар гүйцэтгэх “Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт /2017-2019/” нийцлийн аудитын нээлтийг Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 106 тоот өрөөнд 2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгууллаа.

Аудитын нээлтэд Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор Ц.Хишигжаргал, аудитын менежер Т.Майцэцэг, ахлах аудитор Л.Жаргалсайхан, аудитор Ч.Загдсүрэн болон аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Д.Мөнхцэцэг болон аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлгийн холбогдох мэргэжилтнүүд оролцлоо.

Аудитын нээлтээр аудитын төлөвлөгөөг танилцуулж, аудиттай холбоотой шаардлагатай мэдээ, судалгаа, баримт, материалыг хугацаанд нь гаргаж, аудит хийх нөхцөл боломжоор хангаж ажиллах талаар үүрэг, чиглэл өгч шалгагдагч байгууллагын төлөөлөлтэй санал солилцлоо.