“ТӨРӨӨС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЭДЭВТ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2020-05-18 Төв аймаг

“ТӨРӨӨС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЭДЭВТ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ. Монгол улсын Ерөнхий аудиторын тушаалаар батлагдсан Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны аудитын болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу аймгийн ИТХ-ын захиалгаар гүйцэтгэх “Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт /2017-2019/” нийцлийн аудитын нээлтийг Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 106 тоот өрөөнд 2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгууллаа.

“МАЛ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЭДЭВТ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2020-05-15 Төв аймаг

“МАЛ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЭДЭВТ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ. Монгол улсын Ерөнхий аудиторын тушаалаар батлагдсан Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны аудитын болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу аймгийн ИТХ-ын захиалгаар гүйцэтгэх “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилт /2016-2019/” нийцлийн аудитын нээлтийг Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 106 тоот өрөөнд 2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгууллаа. Аудитын нээлтэд Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор Ц.Хишигжаргал, аудитын менежер Т.Майцэцэг, ахлах аудитор Л.Жаргалсайхан, аудитор Г.Сугармаа болон аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн, Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний албаны мэргэжилтэн, аймгийн Мал эмнэлгийн газрын мэргэжилтэн, аймгийн Цагдаагийн газрын мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн дарга, нар оролцлоо.

ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2020-04-22 Төв аймаг

Гүйцэтгэлийн аудитын газрын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу “Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг” сэдэвт аудитыг дэд хөтөлбөр боловсруулан гүйцэтгэж байна. Аудит гүйцэтгэлийн үе шатны ажил хийгдэж, аудитаар олж авсан нотлох зүйлсийг үнэлж, дүн шинжилгээ хийн, холбогдох асуудлын хүрээнд аудитын тайланг эцэслэх ажил хийгдэж байна.

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙЖ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

2020-04-22 Төв аймаг

Аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитыг хуулийн хугацаанд дуусгаж, тайланг ҮАГ-т болон аймгийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, холбогдох албан тушаалтанд цаасаар болон файлаар хүргүүллээ.

ТЖАХ-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2020-04-22 Төв аймаг

Төрийн албаны тухай хуулийн 54, 55 дугаар зүйл заалт, Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 37, 38 дугаар тогтоол, МУЕА-ын 2020.02.18-ний өдрийн “Журам батлах тухай” А/20 тоот тушаалыг үндэслэн Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 5 гүйцэтгэлийн зорилтын хүрээнд 58 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээр боловсруулан баталгаажуулсан ба Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 9 албан хаагчтай хийж, баталгаажуулан хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ

2020-04-22 Төв аймаг

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан дагуу нийт 370 санхүүгийн тайланд аудит хийхээс МУЕА-ын тушаалаар 10 байгууллагад итгэл үзүүлж, 168 санхүүгийн тайланг түүвэрт хамруулан, 190 байгууллагын санхүүгийн тайланд санал дүгнэлт гаргаж санхүүгийн тайлангийн аудитыг хуулийн хугацаанд бүрэн гүйцэтгэлээ.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНГ ӨРГӨН БАРИЛАА.

2020-04-06 Төв аймаг

Төв аймгийн Засаг даргын 2019.03.31-ний өдрийн 01/529 тоот албан бичгээр Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.4-д “аймаг, нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланг жил бүрийн 4 дүгээр сарын 01-ний дотор төрийн аудитын байгууллагад хүргүүлж, аудит хийсэн тайланг 4 дүгээр сарын 20-ны дотор санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх” гэж заасны дагуу аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газарт 2020.04.01-ний өдөр ирүүллээ.