ТӨВ АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНД ТЕЗ-ИЙН 2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙСЭН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

2020-07-02 Төв аймаг

Төв аймгийн ИТХ-ын 17 дугаар хуралдаан 2020.07.02-ний өдөр хуралдлаа. Тус хуралдаанд Төв аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ц.Хишигжаргал ТЕЗ-ийн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийсэн дүн дүгнэлтийг танилцуулж, аудиттай холбогдон төлөөлөгчдөөс гарсан асуултад хариулт өглөө. ТЕЗ түүний харьяа байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн нийт алдаа зөрчил нь өмнөх оноос 13,123.8 сая төгрөгөөр буюу 34,3 хувиар буурсан нь Төрийн аудитын газрын аудитын үр өгөөж төдийгүй аудиторуудын ажлын бодит үр дүн гэж үнэллээ.

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН ДҮНГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЛЭЭ

2020-06-30 Төв аймаг

Төв аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ээлжит 9 дүгээр хуралдаан 2020.06.26-ны өдөр хуралдаанаар аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан дүнг танилцуулан хэлэлцүүллээ. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд 331 санхүүгийн тайлангаас 10 шууд захирагчийн санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлж, төсвийн байгууллага, сангуудын 165 тайланг түүвэрт хамруулан, 155 байгууллагад бие дааж санал дүгнэлт гаргаснаас 16 байгууллага хязгаарлалттай санал дүгнэлт, 1 байгууллагад “татгалзсан”, 1 байгууллагад “Сөрөг” санал дүгнэлт өгч бусад 137 байгууллагад зөрчилгүй дүгнэлт өгсөн байна.

АЙМАГ, СУМЫН ИТХ-ЫН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ УЛС ТӨРИЙН НАМ ЭВСЛИЙН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН, СОНГУУЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХҮЛЭЭН АВЛАА.

2020-06-30 Төв аймаг

Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6-д “Нам, эвсэл нь орон нутгийн Хурлын ээлжит сонгуулийн жилийн 06 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө дүгнэлт гаргуулахаар төрийн аудитын орон нутаг дахь салбар байгууллагад хүргүүлнэ” гэсэн заалтын дагуу 2020 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон уртасгасан цагаар ажиллалаа.

НАМ, ЭВСЛИЙН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ ТУХАЙ.

2020-06-19 Төв аймаг

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.7 дахь хэсэгт заасны дагуу нам, эвслээс ирүүлэх хандивын тайлан хүлээн авах материалын бүрдүүлбэр: 1. Намын дүрэм, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 2. МУЕА-ын 2020 оны А/47 дугаар тушаалаар батлагдсан “Нам, эвслээс ирүүлсэн хандивын тайланг хянан баталгаажуулж, дүгнэлт гаргах заавар”-ын МАЯГТ 1, 2-ын дагуу бэлтгэсэн хандивын тайлан 3. Нам, эвсэл нэгдэн орсон намуудын 2019 оны санхүүгийн жилийн эцсийн аудитлагдсан тайлан болон хандивын дансны банкны баталгаажуулсан хуулга, банкны тодорхойлолт /данс бүрээр/ 4. Нам, эвсэлд нэгдэн орсон намуудын хандивын дансны 2020 оны 01 дүгээр сарын 1-ээс 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөр тасалбар болгосон харилцагч банкны баталгаажуулсан хуулга, банкны тодорхойлолт /данс бүрээр/ Дээрх материалуудыг нотлох баримтын шаардлага хангасан /гарын үсгийн бүрдэл, хуулбар материалуудыг хуудас нэг бүр дээр тэмдэг дарж баталгаажуулсан, хуудсыг бүрэн дугаарласан/ байдлаар Төв аймаг дахь Төрийн аудит газар /төр захиргааны 2 дугаар байрны 105 /-т хаяглан 2020 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 18.00 цагаас өмнө битүүмжлэн ирүүлнэ үү. Улс төрийн нам, эвсэлд хүргүүлсэн албан бичгийг энд дарж үзнэ үү. Жич: Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн №... тоот албан бичгээр хүргүүлсэн МАЯГТ 1.2-ын дагуу бэлтгэсэн хандивын тайланг файлаар tsaranchimeg@gmail.com цахим хаягаар илгээнэ үү. ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

“ТӨРӨӨС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЭДЭВТ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2020-05-18 Төв аймаг

“ТӨРӨӨС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЭДЭВТ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ. Монгол улсын Ерөнхий аудиторын тушаалаар батлагдсан Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны аудитын болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу аймгийн ИТХ-ын захиалгаар гүйцэтгэх “Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт /2017-2019/” нийцлийн аудитын нээлтийг Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 106 тоот өрөөнд 2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгууллаа.

“МАЛ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЭДЭВТ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2020-05-15 Төв аймаг

“МАЛ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЭДЭВТ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ. Монгол улсын Ерөнхий аудиторын тушаалаар батлагдсан Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны аудитын болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу аймгийн ИТХ-ын захиалгаар гүйцэтгэх “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилт /2016-2019/” нийцлийн аудитын нээлтийг Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 106 тоот өрөөнд 2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгууллаа. Аудитын нээлтэд Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор Ц.Хишигжаргал, аудитын менежер Т.Майцэцэг, ахлах аудитор Л.Жаргалсайхан, аудитор Г.Сугармаа болон аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн, Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний албаны мэргэжилтэн, аймгийн Мал эмнэлгийн газрын мэргэжилтэн, аймгийн Цагдаагийн газрын мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн дарга, нар оролцлоо.

ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2020-04-22 Төв аймаг

Гүйцэтгэлийн аудитын газрын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу “Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг” сэдэвт аудитыг дэд хөтөлбөр боловсруулан гүйцэтгэж байна. Аудит гүйцэтгэлийн үе шатны ажил хийгдэж, аудитаар олж авсан нотлох зүйлсийг үнэлж, дүн шинжилгээ хийн, холбогдох асуудлын хүрээнд аудитын тайланг эцэслэх ажил хийгдэж байна.